Can you shoot a gun in your backyard in california